'TORAY'Innovation by Chemistry

  • Toray International, Inc.

Toray International, Inc.

  • Japanese
  • Contact us

HOME > Domestic Offices

Domestic Offices

Domestic Offices

Head Office/Tokyo

Head Office/Tokyo

Nihonbashi-TI Bldg., 1-1, Nihonbashi-Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0023

Head Office/ Osaka

Head Office/ Osaka

21-22F, Nakanoshima Mitsui Bldg., 3-3, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, Osaka 530-8222